Vår politik | Sverigedemokraterna Lilla Edet

Vår politik

Våran politik

Här hittar du våran politik sammanfattad – För ett bättre Lilla Edet!

Byråd

Det enda vettiga förra mandatperiodens Demokrati-beredning lyckades få fram var ortsutvecklingsmöten. Det är ett viktigt inslag i en levande debatt och måste fortlöpa varje år för att säkerställa nära kontakt med medborgarna. En djupare analys måste göras av de underlag som som samlades av förra mandatperiodens ortsutvecklingsmöten. Denna analys skall sedan ligga grund för beslut och resurs-allokering för vidare utveckling av mötesormen.

Demokrati Edet

Varje år i samband med Edetfestivalen och Edet runt skall kommunen anordna en demokratidag. Stuket skall vara liknande det i Almedalen men varje parti ges möjlighet till en kortare presentation följt av en paneldebatt. Vidare skall under dagen aktuella teman diskuteras vid intresserade partiers interaktionsplats. Lilla Edet behöver en tydlig dag där vi lyfter demokratin och invånarna ges tydliga möjligheter för samtal och åsikter, samt att vi verkligen får ta del av vad alla partier vill i praktiken.

Fokusgrupper

Vi måste öka förutsättningarna för de som har svårast att komma till tals. Besök på skolor och äldreboenden skall genomföras. Barn och äldre är oftast de som har det svårast att ta sig till den kommunala debatten, detta trots att det är ofta dem som berörs mest. Vi måste få dem delaktiga i besluten som påverkar dem. Representanter från olika intressegrupper i kommunen skall bjudas in till dialog med KSAU för att öka dialogen med medborgarna.

Individnämnden

Sverigedemokraterna oroas över att de ensamkommande barn som placeras i vår kommun i största delen endast består av män. I fortsatt mottagande av ensamkommande till vår kommun måste det vara en jämn fördelning av könen i mottagandet. Vår kommun skall inte bidra till den könsdiskriminering som tidigare mottagande har orsakat.

Vi har idag ensamkommande ungdomar som placerats i andra kommuner då kommunen inte stod redo för det massiva mottagande av ensamkommande som var hösten 2015. Dessa betalar idag kommunen mer pengar för än vad som kommunen får av migrationsverket. Det är av stor vikt att kommunen tar hem de ungdomar och placerar de i kommunens egen regi, då bidraget som kommunen får för ensamkommande kommer sänkas kraftigt, kommande år.

För att skydda de barn kommunen har ansvar för, så är det av största vikt att inte blanda vuxna asylsökande med barn. Därför måste kommunen själva göra en åldersbedömning av de ensamkommande ungdomar som kommunen tar emot.
För ett tryggt samhälle är det också viktig sociala resurser får de pengar som krävs för nödvändig placering av ungdomar som inte kan bo hemma.

Därför verkar vi för att stoppa könsdiskrimineringen i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunen som arbetsgivare

Utvecklingen för arbetsmiljön hos framför allt kvinnor i Lilla Edets kommun har varit katastrofalt låg sedan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna tog över kommunen 2010. Ledarskapet och arbetsmiljön är så svag att sjukfrånvaron är på väg att dubbleras. Från en nivå på 4,67 % 2011, till hela 7,30% 2016.

Lilla Edets kommun har en andel kvinnligt anställda som är hela 87%. Vi har pratat med kvinnligt anställda, som aldrig fått en julklapp eller ens fått ett mindre julbord från kommunen. De nämner en total frånvaro av coachande positivt ledarskap. De har aldrig fått ett tack när det ställer upp eller fått höra att de göra ett bra jobb.

De bästa organisationerna i Sverige ligger på cirka 1%. Många som fokusera på arbetsmiljö och ett positivt uppskattande ledarskap ligger under 2%. Sveriges bästa kommun Torsby har gått från 8,5% till 3,9%.

Lilla Edets anställda mår sämre för varje år som går. Men ingen av de styrande vänsterpolitikerna är det minsta intresserad av att ta tag i problemet. Det är så låg nivå, att det inte ens finns ett beslutat mål för sjukfrånvaron i kommunen. Lika frånvarande är nöjdhetsindex och personalenkäter.

Vi vill ta fram handlingsplan där vi fokuserar på att utbilda kommunens chefer i ett utvecklande ledarskap för framtidens Lilla Edet.

På lång sikt är det högsta chefens ledarskap som kommer genomsyra hela organisationen. Det är det som vi tyvärr ser nu i Lilla Edet efter 6 år med vänsterstyre.

Vi skall som kommun endast nöja oss med de bästa ledarna som kommunalråd framöver. Det är så vi verkligen visar uppskattning mot de som hjälper våra gamla, sjuka och barn varje dag!

Hade vi haft rätt ledare i Lilla Edet hade vi kunnat spara både mänskligt lidande och stora summor pengar. Under 2016 hade kommunen 145615 timmar i sjukfrånvaro. Det motsvarar en kostnad på 29,9miljoner i bruttolöneersättning. I ren sjukersättning betalade kommunen ut över 7 miljoner, då försäkringskassan genom våra skattepengar får ta den stora smällen.

Både anställda och brukare far mycket illa i dagens Lilla Edet, det vägrar vi acceptera.

Vi vill tillsammans med Lilla Edets kommunalanställda, bygga en kommun med Sveriges bästa arbetsmiljö.

Därför verkar vi för att: 

Sjukfrånvaro ned till 3,9% över 3 år. Kostnadsbesparing 1,4 miljoner år 1.

Införa medarbetarenkät. (Inom befintlig budget Socialförvaltningen)

Nyckeltal nöjdhet kopplat till medarbetarenkät. (Inom befintlig budget Socialförvaltningen)

Utvärdering och utbildning för alla på enhetschefsnivå och uppåt. Kommunen skall sats på att utveckla sin personal, men vi skall samtidigt inte acceptera dåliga chefer, som inte lever upp till kommunens ledarskapspolicy. ( 500 000kr)

Utforma en ny ledarskapspolicy som tydligare lägger vikten vid kommunen som en god arbetsgivare. Utvecklas av KSAU (50 000kr)

Erbjuda heltid för de som önskar.

Långsiktig plan för skolan

Lilla Edets skolor har i flera decennier stått inför stora utmaningar, med låga skolresultat och svaga siffror i jämförelser med andra kommuner. Vi kan de senaste två åren se en viss förbättring på skolresultaten, vilket är mycket positivt. Vad som är mindre positivt är att ingen riktigt kan förklara varför, samtidigt som bildningsförvaltningen helt verkar sakna en plan för framtiden. De finns inga kommunicerade arbetsdokument eller strategier. Lilla Edets kommun ligger i 2016 års ranking från lärarförbundet på plats 276 av 290. Vi är alltså trotts dessa positivt framsteg, väldigt långt ifrån dit måste komma. Att ledande chefer i kommunen då helt verkar sakna plan är mycket beklagligt.

Vidare har man under de senaste åren på ett demokratividrigt sätt lagt ner byskolorna i Nygård, Hjärtum och Västerlanda. Samtidigt som man har lagt ned högstadiet i Lödöse. Detta har gjorts helt utan konsekvensanalys innan dessa beslut fattades. Det är högst anmärkningsvärt att en skola med så dålig resultat, tillåts hanteras på ett så ytterst oprofessionellt sätt. Vi har en tydligt plan för hur vi skall få ordning på skolan. Vi söker en bred majoritet där vi tillsammans sitter ner över blockgränserna, där vi fattar en gemensam handlingsplan för hur vi skall få ordning på skolorna i kommunen. Vi måste lära av dem som ligger längst fram på området. Utöver att titta på Sveriges främsta skolor, så måste vi även se internationellt vad som är framgångsfaktor för att få en skola där både lärare och elever trivs. Samtidigt som både elever och lärare, utvecklas och utbildas. ”Shangaimodellen” skall till så stor utsträckning som möjligt implementeras i kommunen. Där de variabler som vi på kommunal nivå kan bestämma över skall analyseras på sikt implementeras.

Vi uppskattar det fria skolvalet, där elever har rätt att välja en bättre skola, när politiker som i Lilla Edets fall inte har det ledarskap som krävs för att driva en omtyckt, respekterad skola som ger barnen en av Sveriges bästa utbildningsstarter i livet. Istället är vi bottenrankade i skolan år efter år. Lilla Edets skola som varumärke är i botten och många föräldrar med möjligheten ser heller att sina barn går på annan ort. Således får vi vikande elevunderlag och ännu sämre möjligheter för kommande generationers barn.

Som politiker är det vår uppgift att vårda både skolan i Lilla Edet som utbildningsinstans men också som varumärke. Vi måste öka medvetenheten för vad våra beslut faktiskt leder till på en konkurrensutsatt skolmarknad. Båda styrande och den befintliga samlade oppositionen tycks helt oförstående till vad ett sådant varumärkes arbete innebär, och vad det kommer ge Lilla Edet som skolkommun i det långa loppet. Det är här vi i Sverigedemokraterna kommer att visa vägen framöver och bygga en av Sveriges bästa kommunala skolor.

För att detta skall vara möjligt krävs en chef för bildningsförvaltningen som förstår sin roll i kommunen. Vars främsta uppgift inte är att driva privatpolitiska agendor och gömma undan information, utan att ta fram objektiva analyser för kommunens politiker att fatta beslut på. Vi förordad därav ett omedelbart arbetsbefriande av kommunens chef för bildningsförvaltningen.

Följande vill vi göra för att få ordning på skolan i kommunen:

Bildningsförvaltningen skall lägga fram objektiva och konsekvensneutrala analyser av olika scenarion som alla politiker skall få ta del av för att möjliggöra deras utformning av skolpolitiken.

Se över hyresavtal med Leifab. Fuxernaskolan kostar orimligt mycket pengar för en så gammal lokal. I andra kommuner går eleverna i nybyggda lokaler till en lägre kostnad.

Se över rutinerna för hur inköp av inventarier går till. Det är inte rimligt att kostnader som borde tas idag läggs på ”hyran” vilket framtida elever får betala för. Som ett resultat av kommunens misskötta ekonomi.

Genomföra en arbetsmiljöundersökning för lärare i kommunen.

En gemensam heldag med politiker och lärare i kommunen, där man gemensamt formar en handlingsplan för hur vi skall förbättra arbetsmiljön för lärare i kommunen.

Skapa en Alumniförening på Fuxernaskolan. Där tidigare elever, yrkesverksamma och egenföretagare bjuds in kontinuerligt och föreläser i skolan.

Tydlig kostnadsuppföljning mellan de som bor i kommunen och de som har en inköpt plats av Migrationsverket. Det skall vara tydligt att Migrationsverket verkligen ger den ersättning som platserna kostar Bildningsförvaltningen.

Miljö och byggnation

Vi vill att Miljö- och byggnadsnämnden ska bidra till att Lilla Edet är den plats som medborgare vill bo och verka i, med korta handläggningstider och med ett strukturerat arbetssätt där man jobbar efter en uppdaterad översiktsplan och står väl rustade inför ekonomiska förändringar. Vidare bör Miljö- och byggnadsnämnden arbeta för en hälsosam miljö med särskilt fokus på barnperspektivet där all verksamhet sköts så att lagstadgade krav efterlevs. För att Lilla Edet ska förbli attraktivt bör nämnden även säkerställa en långsiktig produktionsförmåga för byggbar mark och vattenförsörjning samt bevarande av biologisk mångfald. Vill man som medborgare flytta till Lilla Edet och bygga hus här borde det alltid finnas lediga tomter. Detta medför att nämnden måste jobba proaktivt, både med att detaljplanera bostadsområden samt med infrastruktur. Vi vill även att Miljö- och byggnadsnämnden ska verka genom ett inkluderande, mobiliserande och serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv, föreningar, enskilda och andra intressenter. Detta skapar ett bättre arbetsklimat, större tillit och kan innebära att fler företag väljer att flytta till just Lilla Edet. Kommunen måste satsa på företagandet genom att upprätta en strategisk mark- och exploateringsplan för att kunna ha markreserver att byta med eller bygga på i framtiden. Sverigedemokraterna i Lilla Edet anser att det viktigaste för att komma igång med exploateringen är att korta ner handläggningstiden för detaljplansändringar, lägga ut våra tomter på entreprenad samt billigare bygglov för att bli mer attraktiva.

För att uppnå detta vill Sverigedemokraterna:

Att tjänstemännen på befintlig kommunavdelning arbetar fram en långsiktig handlingsplan i samråd med tekniska nämnden för att effektivisera och korta ner handläggningstiden för processen med bygglov, detaljplansändringar eller annan service.

Skolornas demokratidag

Varje år skall de kommunala högstadiet anordna en demokratidag i skolan där dels de kommunala parterna bjuds in för debatt och frågestund, men även ungdomsförbunden skall bjudas in för debatt och frågestund samt bokbord. Det är viktigt att ungdomarna kan delge sina erfarenheter och synpunkter för politikerna.

Ungt entreprenörskap

Sverigedemokraterna i Lilla Edet har alltid betonat vikten av att ungt entreprenörskap och ungdomars chans att träffa företag och prova på delar av arbetsmarknaden.

Ungdomar är våran framtid och de behöver stå väl rustade inför arbetsmarknadens utmaningar, samtidigt som innovation kraftigt skall uppmuntras.

Sverigedemokraterna i Lilla Edet är övertygade om att detta kan uppnås genom följande:

Införa minst 2 veckors praktik per läsår för högstadieelever, samt upprätta samarbete mellan skola, företag samt föräldrar för att försäkra praktikplats åt alla elever.

Bjuda in diverse föreläsare som tar upp aktuella ämnen inom entreprenörskap, utbildning och arbetsliv.

Utveckla samarbete mellan Fuxernaskolans alumin, näringslivsutvecklare samt lokala företagare.

 

Byskolorna

Sverigedemokraterna i Lilla Edet ser överlag positivt på byskolorna, vi tror att det är en vitaliserande del av landsbygden. För oss är det en självklarhet att barn skall ha nära till en kvalitetssäkrad skola. Vi vet att stora klasser och stora skolor med många elever oftast leder till stökiga miljöer.

Sverigedemokraterna motsatte sig beslutet att lägga ner byskolorna, och vi ser gärna att dem öppnas igen om elevunderlag finns. Vi avvaktar dock på att se vad de nya blocköverskridande samtalen kommer att leda till.

Vår ambition är återigen, en levande landsbygd och öppna byskolor. Men för att säkerställa detta på långsikt behöver vi breda överenskommelser som överlever flera val. Det skall inte vara politiska nycker som styr om en skola som skall vara öppen eller inte. Både barn och föräldrar skall kunna vara trygga i var deras barns utbildning kommer att påbörjas redan vid födseln.

Vi är positiva till de blocköverskridande samtal som förs. Vi är dock mycket skeptiska till att lärare och föräldrarepresentanter inte är närvarande i de pågående skolsamtalen. De skall ha lika mycket att säga till om som bygdens politiker. Vidare, är vi mycket skeptiska till att de startar först när byskolorna stängt, då det mest liknar ett spel för galleriet, för att kväsa den pyrande opinion för byskolorna som tycks växa inom de styrande partierna i kommunen.

Det organiserade kvinnoförtrycket

I Sverigedemokraternas Lilla Edet gör vi ingen skillnad på om du är man eller kvinna, var du kommer ifrån eller var du har för bakgrund. Sverigedemokraterna motsätter sig all form av kvotering, vi är nöjda när alla medborgare har samma möjligheter. Sverigedemokraterna är oroliga över utvecklingen i övriga landet, allt fler flickor könsstympats, många kan inte lämna sina hem utan att bära huvudduk av något slag, hederskulturen börjar breda ut sig även i några närliggande kommuner.

Sverigedemokraterna tycker att Lilla Edet gör för lite för att främja kvinnors rättigheter med fokus på hedersförtryck.

Det uppmärksammades nyligen på TV hur oskuldskontroller utförs mot flickors vilja. Även könsstympning av unga flickor 0-9år förekommer i vårt samhälle. Religösa grupperingar agerar mot både svensk, lag etik och moral, samtidigt som vårt samhälle ser mellan fingrarna medan dessa grova övergrepp begås.

Båda dessa är grova brott mot dessa unga flickors rättigheter, och är ett resultat av det parallelsamhälle sjuklövern under decennier byggt upp, där man baserat på etnicitet, som flicka har olika rättigheter i vårt samhälle. Beredningen bör bereda en motion där vi ger behörig instans uppdraget att utreda om detta förekommer i Lilla Edets kommun. Vidare, bör även en motion läggas hur vi organiserat på kommunal nivå motarbetar att detta förekommer i kommunen. Jämställdhet skall gälla oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet!

För att motverka detta vill vi i Lilla Edet göra följande:

Att en undersökning görs bland flickor i skolålder för att ta reda på hur många som har utsatts för könsstympning, hedersförtryck eller fart illa på något annat sätt.

Att en lättillgänglig lokal handlingsplan tas fram så att skola, socialtjänst eller annan ungdomsverksamhet står beredd för att hantera dessa situationer.

Att de icke Svenska medborgarna i kommunen utan egen försörjning utbildas i Svenska lagar, etik, moral, jämställdhet samt kvinnors rättigheter.

Ekonomi

Kommunalskatten i kommunen ligger på 22,37%. Lerum ligger på 20,65% vilket är en hyfsat jämförbar kommun. För en person med genomsnittlig lön på ca 30 000kr i månaden innebär detta cirka 5000kr mer i skatt för Edetbor än Lerumsbor. Vellinge i Skåne är en av de lägsta med 18,5%. Där betalar Edetborna cirka 12 000kr mer per år mot en av landets mest välskötta kommuner. Nej Lilla Edet skall inte bli av Sveriges kommuner med lägst skatt, men det skall vara ett föredöme i kvoten skatteuttag/välfärd. I dagsläget befinner sig kommunen i det absoluta bottenskiktet efter decennier av misskötsel. Vi har bland regionens högsta skatter, samtidigt som vi på flera välfärdsområden, får ut välfärd i absoluta bottenklassen. Lilla Edets kommun jagar effektivt iväg barnfamiljer, höginkomsttagare och företagare från kommunen.

Systematiska underskott år efter år, där de olika förvaltningarna tillåts att inte redovisa grunderna i sina kostnader är bara en av anledningarna till de stora underskotten.

Tiden då det som nu kostar mer att bo i Lilla Edet för att som invånare få tillbaka något sämre än i grannkommunerna måste få ett slut. Vi som politiker måste rannsaka oss själva och vidta de handlingskraftiga åtgärder som krävs. Tiden då apatiska politiker sitter och förvaltar, snarare än förnyar en ökänd kommun, men de ett av Sveriges högsta skuldberg per capita accepterar vi inte längre.

Kommunens långsiktiga mål måste vara en förbättrad kvot mellan skatteintäkter och välfärd. Det innebär både lägre skatt men samtidigt bättre välfärd. Med rätt ledarskap är vi övertygade om att det är möjligt. Vilket många kommuner bevisar år efter år.

Sänkning med 0,5% kostar cirka 12 miljoner på intäktssidan. Detta innebär en effektivisering på 1,7% för nämnderna. Så relationen mellan skattesänkning i % och effektiviseringsgrad i nämnderna i  är cirka 1 till 3.

Som medborgare och politiker skall vi ställa krav på en effektiv förvaltning av våra gemensamma resurser, vi kommer därför att på lång sikt driva målet om en skattesats kring ett regions-snitt på 21%. Vilket kräver en effektiviseringsgrad hos förvaltningarna på knappa 5%. Givet att vi utnyttjar skalfördelarna i inflyttning, samt indexuppräkningar på ett ansvarsfullt sätt, torde det inom kommande decennium kunna plana ut på ett smärtfritt sätt givet rätt ledarskap i kommunen.

Vi vill dock vara tydliga med att kvaliteten i välfärden skall säkerställas primärt. Det innebär att vi först säkerställer en välfärd som ligger bättre en sverigesnittet, var på vi i en sekundär fas börjar anpassa kostnadsbasen.

Därför verkar vi för att sänka kommunalskatten till 21% fram till 2026

Företagsklimat

De närigslivspolitiska frågorna är en angelägenhet för Lilla Edets kommuns alla nämnden och bolagsstyrelser, då de genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Sverigedemokraterna i Lilla Edet värnar ett starkt näringsliv i Lilla Edets kommun och det kan främst uppnås genom hög kompetens bland politiker och tjänstemän, samt en kraftigt förbättrar organisation inom kommunen.

Lilla Edets kommun måste vara attraktivt på den marknad som handlar om att attrahera företag för etableringar.  Sverigedemokraterna i Lilla Edet vill uppnå detta genom att:

Ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur kombinerat med snabb och rättssäker myndighetsutövning.

Skapa förutsättningar för företagsutveckling främst genom dialog, samarbete och informationsutbyte.

Lilla Edet skall hålla hög service och eftersträva korta handläggningstider för att möta näringslivets behov.

KF och KS

Efter varje KF- och KS-sammanträde skall en kortare pedagogisk sammanfattning av ärendena publiceras på Facebook. Sammanfattningen skall vara 1-4 A4 sidor beroende på mötets omfattning och publiceras i PDF-format. Kommunal administratör ansvarar för framställningen. Det måste bli lättare att följa med i den kommunala debatten och de beslut som tas. Det görs inte genom att publicera hundratals ostrukturerade sidor i ett dokument gällande ett möte.

Kultur- och föreningsverksamhet

Folkets hus har brutit avtalet med kommunen, gälland en opartiskt uthyrning. Folkets hus demokratiföraktande styrelse, under ledning av ”Liberalen” Eva Lejdbrant, har aktivt utnyttjat sina förtroendeplatser för att göra Folkets hus till ett privatpolitiskt slagträ. Det är både oetiskt och omoraliskt av Lilla Edets kommun att ha ett samarbete med en så korrumperad organisation.

Samarbete med Folkets hus skall avslutas. Frigör ca 2,9 miljoner.

Folkets hus i Lilla Edet, har en mycket begränsad repertoar. Med flera heltidsanställda som ofta är helt omöjliga att kontakta trotts att de har mycket få bokningar. Ineffektivitet och missbruket av skattepengar inom organisationen tycks omfattande. Det är därför vår övertygelse att den verksamhet som i dags bedrivs av Folkets hus kan bedrivas både effektivare och med större respekt för kommuninvånarnas mångfald, än vad som idag är fallet.

Sverigedemokraterna i Lilla Edet verkar för att följande att genomförs:

Samarbetet med Folkets hus avslutas omgående.

Nuvarande verksamhet bedrivs istället av kommunen direkt.

Skalfördelar uppnås genom ett tätare samarbete med privata aktörer och medborgarservice samt bibliotekspersonal.

Kostnadsbesparingen uppskattas till ca 1 miljon, givet att nuvarande verksamhet lämnas oförändrad.

Stämning mot Folkets Hus för avtalsbrott, med retroaktiv begäran om ersättning för att ha stängt ut folkvalda representanter för 17% av kommunens befolkning från sina lokaler.

Medborgarförslag

70% av alla Sveriges kommuner har medborgarförslag. Alla som bor i Lilla Edets kommun skall ges rätten att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På så sätt ger vi invånarna möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Den som skall lämna ett förslag måste vara folkbokförd i Lilla Edets kommun.

Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare och skall vara försett med namn, adress och telefonummer till förslagsställare. Förslagen skall endast avse frågor som rör kommunens ansvarsområde men får ej beröra frågor som utgör myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk, diskriminerande eller rasistisk innebörd. Det får ej heller strida mot lag eller annan författning. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget skall även vara utformat så att det utmynnar i något konkret förslag. Exempelvis Att-satser.

Ett medborgarförslag kan enbart behandlas i sak i kommunfullmäktige om det ligger inom kommunfullmäktiges befogenheter.  Fullmäktigen kan i vissa överlåta till kommunstyrelsen eller berörd nämnd att besluta ärendet. Förslagställaren skall då underrättas i vilken instans som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag skall ha rätt att informera om det i samband med att det anmäls vid kommunfullmäktiges sammanträde samt delta i överläggningarna om och när kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Närvarorätt

Alla former av större event där kommunen är en del eller huvudfinansiär skall inte kommunens partier kunna nekas att officiellt närvara. Forumen för politisk insikt hos medborgarna är mycket få, det är därför av stor vikt att politiska partier bereds plats att interagera med i det fall olika event skapar större folksamlingar. Kommunchefen/kommunsekreteraren/lämplig tjänsteman rekommenderar till KF vid vilka event det är lämpligt politiska representanter närvarar.

Tekniska nämnden

Vi har idag ett stort antal vägmärken som inte är läsbara eller till och med saknas helt, trots att det finns beslut på att vägmärket skall finnas. Kommunen måste årligen besikta alla vägmärken som de ansvarar för och byta ut eller rengöra vid behov.

I en kommun som vår, med ett relativt litet centrum, så fungerar det inte att ha parkeringsreglering som försvårar för besökare. Endast en tidsreglering på de platser som kräver det, men med effektivare parkeringsövervakning. Kontinuerlig övervakning av kommunens gator även ute i bostadsområden. Skrotbilar som blir stående skapar ofta ett mått av otrygghet.

Det kommunala vattenpriset ligger långt över rikssnittet. För att fortsätta göra Lilla Edet till en attraktiv kommun att flytta till och bo i måste vi sänka vattenpriset för hushållen. Det skall inte bara vara välbärgade familjer som har råd att bo i hus i Lilla Edet.

Sverigedemokraterna verkar för att kommunen skall genomföra följande:

Årlig besiktning och åtgärder av vägmärken som kommunen ansvarar för

Avskaffa p-skiva

Öka antalet övervakningstimmar av kommunens gator och parkeringar

Se över prissättningen av det kommunala vattnet

Utredning utbyggnation reningsverk Lödöse.

 

Web Opinion

Vi skall utveckla ett system för omröstningar där varje förslag uppgår i respektive nämnd när det har nått X antal röster. För att säkerställa att den som röstar är skriven i kommunen är Bank-ID ett bra verktyg. Demokratin och inflytandet i Lilla Edet från medborgarna måste stärkas och det gör vi genom att låta dem säga vad dem verkligen tycker mer än vart fjärde år. Göteborgs kommun har redan implementerat detta.